CBR

Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) bij de Universiteit Antwerpen verbindt de professionele praktijkjurist met de postacademische toekomst door nieuwe wetgeving op de voet te volgen en vooruit te blikken op belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Bij de opstelling van het jaarprogramma wordt CBR geadviseerd door een denktank waarin het ganse scala aan juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Ook de CBR-deelnemers, de leden van faculteit en de achterban van de vertegenwoordigers in de stuurgroep worden gevraagd suggesties aan te brengen.

Vijfjaarlijks organiseert CBR ook het Antwerps JuristenCongres waarvan de eerste editie een initiatief was van Minister van Staat en eregouverneur van de Provincie Antwerpen Andries Kinsbergen. Thema’s die tot nog toe aan bod kwamen waren: Rechtspraktijk en Milieubescherming (1991), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen de consument en de bank (1995, Arm Recht? Kansarmoede en Recht (1997), Verjaring (2007), Samenlevingsvormen en Recht (2012) en Digitalisering en Recht (2017).

Op 1 september 2019 trad het nieuwe decreet in werking dat het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen wenst af te stemmen op de hedendaagse noden. De Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen bespreekt de nieuwigheden.

Wat verandert er?

Het decreet betreffende het jeugddelingquentierecht van 15 februari 2019  (BS 26 april 2019) breekt grotendeels met het ‘beschermingsmodel’ uit 1965.

Die breuk houdt onder meer in dat de jeugdrechter geen opvoedingsmaatregelen meer oplegt om de leefsituatie en persoonlijkheid van de minderjarige te verbeteren. Hij legt wel sancties op met een maximale duur én in verhouding tot de ernst van het jeugddelict. Minderjarigen en hun advocaat kunnen zelf ook allerhande maatregelen of sancties aanbrengen via een ‘positief project”.

Een andere centrale gedachte is dat de reactie op jeugddelicten duidelijk, snel, constructief en herstelgericht van aard moet zijn en dit zowel voor de minderjarige delictpleger, zijn ouders/opvoedingsverantwoordelijken, het slachtoffer en de ruimere samenleving. Bovendien gaat bij deze hervorming ook expliciete aandacht naar jongeren met vaak complexe achtergronden en problemen die een jeugddelict pleegden.

De hervorming nader toegelicht

Bart De Smet (sinds 1 september 2019 advocaat-generaal met opdracht bij het Hof van Cassatie) brengt op dinsdag 15 oktober 2019 een overzicht van de nieuwe regels om jeugdstrafzaken op het niveau van het parket af te handelen, en van de reeks maatregelen en sancties die de jeugdrechter kan opleggen als reactie op een jeugddelict. Verder licht hij de uithandengeving toe, de termijnen van de procedure en de proceswaarborgen voor de minderjarige.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de nieuwe sancties (zoals de gesloten begeleiding tot 7 jaar met kans op terbeschikkingstelling van 10 jaar), naar videoconferenties, naar de omzetting van de strafprocedure in bescherming van een minderjarige in een verontrustende situatie (decreet 12 juli 2013) en vooral naar het kluwen van overgangsbepalingen. Welke bepalingen van de jeugdwet van 8 april 1965 blijven nog (enige tijd) gelden? Tenslotte blijft hij stilstaan bij de bepalingen van het aanvullend decreet van 24 september 2019 (BS 1 oktober 2019).

Voorzitter van deze studieavond is Eric Van der Mussele (advocaat balie provincie Antwerpen, lid commissie jeugdrecht OVB).

Meer info en inschrijvingen via deze link.

Centrum voor Beroepsvolmaking in de Rechten (CBR)

CBR

Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) bij de Universiteit Antwerpen verbindt de professionele praktijkjurist met de postacademische toekomst door nieuwe wetgeving op de voet te volgen en vooruit te blikken op belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Bij de opstelling van het jaarprogramma wordt CBR geadviseerd door een denktank waarin het ganse scala aan juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Ook de CBR-deelnemers, de leden van faculteit en de achterban van de vertegenwoordigers in de stuurgroep worden gevraagd suggesties aan te brengen.

Vijfjaarlijks organiseert CBR ook het Antwerps JuristenCongres waarvan de eerste editie een initiatief was van Minister van Staat en eregouverneur van de Provincie Antwerpen Andries Kinsbergen. Thema’s die tot nog toe aan bod kwamen waren: Rechtspraktijk en Milieubescherming (1991), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen de consument en de bank (1995, Arm Recht? Kansarmoede en Recht (1997), Verjaring (2007), Samenlevingsvormen en Recht (2012) en Digitalisering en Recht (2017).

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *