Studio Legale

STUDIO | LEGALE is een dynamisch advocatenkantoor van ambitieuze dertigers. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters richtten het samen op in 2009 met slechts één doel: u snel en goed van uw juridische problemen verlossen. Eva Pauwels vervoegde het kantoor in 2010 en werd intussen partner. Thans zijn er 15 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt grote en kleine bedrijven, particulieren en intussen ook overheden.

STUDIO | LEGALE is voornamelijk actief in het vennootschaps-, handels-, burgerlijk-, bouw-, arbeids-, milieu-, en strafrecht. Maar uiteraard bent u ook welkom met vragen aangaande andere rechtstakken. Kunnen we die zelf niet optimaal beantwoorden, dan sturen wij u door naar een specialist ter zake. Zo krijgt u altijd de beste service.

Tevens beschikt het gehele team over een ver doorgedreven specialisatie in INCASSO waarbij wij investeerden in moderne technieken om dit zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen.

Vlaams Woninghuurdecreet 

Het Vlaams parlement keurde op 24 oktober 2018 het Vlaams Woninghuurdecreet definitief goed. Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats[1] en huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting[2]. Voor de overige huurovereenkomsten blijft de oude regelgeving van toepassing.

De nieuwe bepalingen van het Vlaams Woninghuurdecreet zijn sinds 1 januari 2019 van toepassing.[3] Dit wil zeggen dat alle huurovereenkomsten gesloten voor een woning als hoofdverblijfplaats of studentenhuisvesting gelegen in het Vlaamse gewest, vanaf 1 januari 2019 onder deze nieuwe regelgeving vallen.

Het Vlaams Woninghuurdecreet is niet van toepassing op lopende huurovereenkomsten, waardoor nog ruime tijd beide regelgevingen naast elkaar zullen worden gebruikt. De datum van ondertekening is hiervoor bepalend.

We bespraken de huurovereenkomst voor een woning als hoofdverblijfplaats in onze vorige bijdrage. Deze bijdrage zal de huurovereenkomst voor studentenhuisvesting behandelen.

Studentenhuisvesting ?

Een ‘student’ betreft iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt of een schoolverlater die de wachtperiode doorloopt. Het gehuurde goed mag niet tot hoofdverblijf worden bestemd.[4]

Belangrijkste wijzigingen

Enkele belangrijke wijzigingen voor huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting in het Vlaams Woninghuurdecreet zijn:

  • Uitzondering op verbod op overdracht/onderhuur[5]: een verhuurder zal thans verplicht zijn in te stemmen met overdracht of onderhuur aan een andere student als de huurder deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of een stage volbrengt. Een weigering om gegronde redenen blijft nog wel mogelijk.
  • De huurprijs moet alle kosten en lasten bevatten[6] dit met uitzondering van het verbruik van energie, water en telecommunicatie (wel bijvoorbeeld kosten onderhoud gemeenschappelijke delen, jaarlijks onderhoud lift etc.).
  • Huurwaarborg[7]: De huurwaarborg mag maximaal twee maanden huurgelden bedragen en dient maximaal twee maanden voor de start van de studentenhuurovereenkomst te worden verstrekt. De huurwaarborg dient te worden gestort op een geblokkeerde rekening, een rekening bij een zakelijke zekerheidsstelling of op rekening van de verhuurder. De huurwaarborg dient te worden terug gegeven binnen drie maanden na verlaten van het pand.
  • Onderhouds- en herstellingsplicht[8]: In praktijk leidt de onderhouds- en herstellingsplicht vaak tot discussie tussen student en verhuurder gezien het voor interpretatie vatbaar is wat men onder ‘een kleine herstelling’ diende te verstaan. Om hieraan een einde te maken, stelde de Vlaamse regering een lijst op van deze kleine herstellingen: Bijlage 4: Lijst van kleine herstellingen als vermeld in artikel 7.
  • Verbod op stilzwijgende verlening[9] De huurovereenkomst zal eindigen na verloop van de in de overeenkomst vermelde duur en dient niet uitdrukkelijk te worden opgezegd door de student of de verhuurder. Indien partijen de huurovereenkomst toch willen verder zetten, dienen zij een nieuwe huurovereenkomst te sluiten. Opgelet dus!
  • Einde huur[10]:
  1. de huurovereenkomst kan worden opgezegd voor inwerkingtreding van de huurovereenkomst.Indien de huurovereenkomst wordt opgezegd binnen twee maanden voor aanvang van de huurovereenkomst, is een opzegvergoeding van 2 maanden huurgelden verschuldigd.! Dit is zeer opmerkelijk, dit heeft namelijk tot gevolg dat een studentenhuurovereenkomst dewelke normaliter in september zou ingaan, nog kan worden opgezegd tot de voorafgaande maand juni zonder dat een opzegvergoeding verschuldigd is. Hierdoor zal de verhuurder mogelijks op zeer korte termijn op zoek dienen te gaan naar een nieuwe huurder.
  1. Einde van de huurovereenkomst bij het einde van de studie. Indien de opzegtermijn van twee maanden wordt nageleefd, is geen schadevergoeding verschuldigd.
  1. Overlijden van één van de ouders of een andere persoon die instaat voor het onderhoud van de huurder. Indien de opzegtermijn van twee maanden wordt nageleefd, is geen schadevergoeding verschuldigd.
  1. Overlijden van de huurder. De studentenhuurovereenkomst zal van rechtswege worden ontbonden.

Indien U meer informatie wenst omtrent de nieuwe huurwetgeving, kan U steeds contact opnemen met een van onze advocaten.

Auteurs: Joost Peeters & Laurie Peer

Studio Legale

 

[1] Titel II Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, (hierna: Vlaams Woninghuurdecreet)

[2] Titel III Vlaams Woninghuurdecreet

[3] Met uitzondering van de regels aangaande de huurwaarborg, dewelke later in werking zullen treden.

[4] Art. 54 lid 2 Vlaams Woninghuurdecreet

[5] Art. 60 Vlaams Woninghuurdecreet

[6] Art. 61 Vlaams Woninghuurdecreet

[7] Art. 63 Vlaams Woninghuurdecreet

[8] Art. 58 Vlaams Woninghuurdecreet

[9] Art. 64 Vlaams Woninghuurdecreet

[10] Art. 65 Vlaams Woninghuurdecreet

Lees ook onze vorige update over de belangrijkste wijzigingen voor huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaams Woninghuurdecreet.

Studio Legale

STUDIO | LEGALE is een dynamisch advocatenkantoor van ambitieuze dertigers. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters richtten het samen op in 2009 met slechts één doel: u snel en goed van uw juridische problemen verlossen. Eva Pauwels vervoegde het kantoor in 2010 en werd intussen partner. Thans zijn er 15 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt grote en kleine bedrijven, particulieren en intussen ook overheden.

STUDIO | LEGALE is voornamelijk actief in het vennootschaps-, handels-, burgerlijk-, bouw-, arbeids-, milieu-, en strafrecht. Maar uiteraard bent u ook welkom met vragen aangaande andere rechtstakken. Kunnen we die zelf niet optimaal beantwoorden, dan sturen wij u door naar een specialist ter zake. Zo krijgt u altijd de beste service.

Tevens beschikt het gehele team over een ver doorgedreven specialisatie in INCASSO waarbij wij investeerden in moderne technieken om dit zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *